DDDAnak adalah anugerah yang diberikan Allah SWT. Kepada kedua orang tuanya, yang sejak dini harus dididik agamanya serta mengarahkan berbagai potensi yang dimilikinya sehingga menjadi anak-anak yang sholeh dan sholehah.

Banyak anak yang disiakan pendidikan iman, takwa dan akhlak oleh para orang tua, sehingga sang anak menjadi anak berandalan, nakal, berjudi, mencuri, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya serta tidak berbakti kepada orang tua. Di akhirat justru orang tua masuk neraka karena dituntut sendiri oleh anaknya, dengan alasan “orang tua melalaikan pendidikan iman, takwa dan akhlak”.

Madrasah Diniyah Al-Ittifaqiah Indralaya dengan ikhlas siap membantu para orang tua mewujudkan cita-cita mulia mereka menjadikan generasi sholeh dan sholehah.

VISI :GDD

Mewujudkan Madrasah Diniyah Al-Ittifaqiah Indralaya sebagai pusat pendidikan Islam, dakwah dan penerbar rahmat yang unggul

MISI :

Menjadikan Madrasah Diniyah Al-Ittifaqiah Indralaya sebagai pusat penyelenggara pembinaan Al-Quran dan Al-Sunnah di tengah-tengah kehidupan umat dan semesta guna terwujudnya hasanah fiddunia dan hasanah filakhirah.

TUJUAN

Mengembangkan potensi kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual anak sehingga tumbuh menjadi anak yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, cerdas, terampil, gemar beramal sholeh dan menjadi tauladan serta mempersiapkan mereka agar dapat menjalankan peranan dalam masyarakat yang menuntut penguasaan khusus tentang ajaran islam.