A.   Visi

Mewujudkan PPI sebagai pusat pendidikan Islam yang unggul, pusat dakwah Islam yang unggul, pusat pengembangan masyarakat yang unggul dan pusat penebaran rahmat semesta yang unggul.

B.   Misi

        RAHMATAN LIL ’ALAMIN.

Menebar rahmat untuk semesta, dengan 5 pendekatan :

  1. Menjadikan PPI sebagai pusat penyelenggaraan pembinaan Al-Qur’an dan As-Sunnah untuk menghidupkan ruh dan nilai Al-Qur’an dan As-Sunnah di tengah-tengah kehidupan umat dan semesta menuju hasanah fiddunya dan hasanah filakhirah.
  2. Menjadikan PPI sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran Islam (Taffaquh Fiddin) untuk membentuk insan kamil yang beriman dan bertakwah kokoh, berakhlak karimah, cinta tanah air, berilmu pengetahuan tinggi, berwawasan luas, berketeramapilan mumpuni, berjiwa mandiri dan siap menjadi pembimbing dan pemimpin umat serta penebar rahmat untuk dirinya, daerahnya, bangsanya, negaranya dan semesta.
  3. Menjadikan PPI sebagai pusat penyelenggaraan Dakwah Islamiah untuk membentuk khairu ummah dalam rangka menegakkan amar makruf nahi munkar, menghalalkan yang baik, mengharamkan yang buruk, melepaskan dan memberdayakan umat dari beban dan belenggu kebodohan, kemiskinan, ketertindasan dan keterbelakangan, mengawal akidah dan moral umat dan menjadi benteng pertahanan Islam dan umat.
  4. Menjadikan PPI sebagai Pusat Pembaruan, Perubahan, Pemberdayaan, Pengembangan dan Pembangunan Masyarakat dalam rangka terwujudnya ketahanan nasional dan terciptanya bangsa negara madani.
  5. Menjadikan PPI sebagai Pusat Perjuangan Kemanusian Universal, Kerukunan & Perdamaian Dunia, dan turut serta dalam Pengembangan IPTEK & Budaya Semesta.

 

 C.   Orientasi

  1. Keislaman, Kebangsaan dan Kesemestaan.
  2. Keberpihakan kepada kaum tertindas.

 

D. Prinsip

  1. Keislaman, Kebangsaan dan Kesemestaan.
  2. Keberpihakan kepada kaum tertindas.